Wiadomość
  • Informacja o plikach cookies

    Ten serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim urządzeniu. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu.

    Zobacz treść dyrektywy

Statut

STATUT
Stowarzyszenia „BEZ BARIER, BEZ GRANIC"

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „Bez barier, bez granic" w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§ 2

1) Siedzibą Stowarzyszenia jest Gmina Nowogród Bobrzański. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

2) Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

3) Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz niniejszego statutu.

4) Stowarzyszenie jest organizacją otwartą, zrzeszającą osoby fizyczne na zasadach dobrowolności, zarówno obywateli polskich jak i cudzoziemców. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

5) Stowarzyszenie używa logo i pieczęci z nazwą Stowarzyszenia.

 

II. Cele i środki działania

§ 3

1) Podstawowe cele Stowarzyszenia to:

1. Promocja idei zdrowego społeczeństwa.

2. Dbanie o rozwój fizyczny społeczeństwa, szczególnie młodzieży.

3. Propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego.

4. Pomoc dla osób niepełnosprawnych, ich rehabilitacja.

5. Praca wychowawcza wśród społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży mająca na celu propagowania zdrowego trybu życia bez nałogów.

6. Upowszechnienia w społeczeństwie zasad poszanowania praw osób niepełnosprawnych wśród mieszkańców oraz tworzenie kręgu osób życzliwych dzieciom, młodzieży i niepełnosprawnym.

7. Organizacja stałego miejsca spotkań osób niepełnosprawnych na terenie gminy Nowogród Bobrzański, w tym pozyskiwanie pomieszczeń oraz ich wyposażenia.

8. Działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju osób niepełnosprawnych oraz ich aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, a także pomoc ich rodzinom.

9. Działanie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobociem i biernych zawodowo ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

10. Udzielanie pomocy doradczej i informacyjnej osobom niepełnosprawnym, a także osobom zagrożonym marginalizacją społeczną i zawodową.

11. Organizowanie wycieczek dla osób niepełnosprawnych o charakterze krajoznawczym i poznawczym.

12. Prowadzenie działalności rekreacyjnej i oświatowej na rzecz osób niepełnosprawnych, zwłaszcza dzieci i młodzieży.

13. Organizacja własnej bazy rehabilitacyjnej.

14. Wydawanie biuletynów informacyjnych o działalności stowarzyszenia.

15. Promocja i organizacja wolontariatu.

16. Prowadzenie szkoleń i zajęć dydaktycznych.

17. Prowadzenia działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

2) Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Promocję zdrowego trybu życia, organizowanie programów profilaktycznych, które będą miały na celu wykrywanie i zapobieganie najbardziej powszechnym schorzeniom i dolegliwościom wśród różnych grup społecznych.

2. Wspieranie działań władz samorządowych, szkół, organizacji młodzieżowych, społecznych i innych prowadzących do popularyzacji idei samorządności, działania na rzecz zwiększenia aktywności i mobilności społecznej.

3. Świadczenie pomocy niepełnosprawnym w zakresie rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej oraz pomocy w zakresie zatrudnienia, w szczególności poprzez organizowanie ośrodków diagnozy i rehabilitacji, punktów reedukacyjnych, kursów dokształcających, turnusów rehabilitacyjnych.

4. Organizowaniu pomocy w przystosowaniu do życia w społeczeństwie, oraz integracji z nim poprzez organizacje imprez w charakterze rekreacyjno-sportowym, artystycznym, kulturowym, rozrywkowym, rehabilitacyjnym.

5. Współdziałanie z władzami samorządowymi oraz innymi instytucjami oraz organizacjami w celu organizacji bazy rehabilitacyjnej.

6. Współdziałanie z instytucjami wspierającymi rodziny, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu uzyskiwania funduszy na tworzenie bazy.

7. Organizację imprez środowiskowych z udziałem osób niepełnosprawnych.

8. Podejmowanie innych zgodnych z prawem przedsięwzięć, jakie okażą się celowe dla realizacji statutowej działalności.

 

III. Członkowie Stowarzyszenia – prawa i obowiązki

§ 4

Członkowie Założyciele stają się członkami Stowarzyszenia po jego zarejestrowaniu.

§ 5

Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dająca gwarancję realizacji celów Stowarzyszenia przez właściwą postawę moralną i aktywność prowadzoną zgodnie ze Statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia.

§ 6

Przyjęcia w poczet członków, po pozytywnym zaopiniowaniu przez co najmniej dwóch Członków Założycieli dokonuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 7

1) Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, organizacje, instytucje i zakłady posiadające osobowość prawną, zmierzające do uczestniczenia w realizacji zadań statutowo-programowych Stowarzyszenia.

2) Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków osobom, które szczególnie zasłużyły się dla Stowarzyszenia lub dla społeczności lokalnej.

§ 8

1) Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1. śmierci członka,

1. 2 dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,

2. utraty zdolności do działań prawnych,

3. wykluczenia uchwałą Zarządu większością 2/3 głosów za działanie na szkodę Stowarzyszenia,

4. skreślenia - w przypadku zaniechania wypełniania obowiązków określonych w § 10 - uchwala Zarządu Stowarzyszenia podjętą większością 2/3 głosów.

2) Od decyzji o skreśleniu i wykluczeniu przysługuje zainteresowanym wniesienie odwołania do Komisji Rewizyjnej w terminie do 30 dni.

§ 9

1) Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:

1. korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego,

2. udziału w pracach Stowarzyszenia,

3. zgłaszania wniosków i propozycji do władz Stowarzyszenia,

4. korzystania z urządzeń i pomocy Stowarzyszenia,

5. noszenia odznaki Stowarzyszenia.

§ 10

1) Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

1. aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia,

2. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

3. opłacania składek członkowskich,

4. dbania o dobre imię i wizerunek Stowarzyszenia.

 

IV. Organy Stowarzyszenia

§ 11

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków,

2. Zarząd Stowarzyszenia,

3. Komisja Rewizyjna.

§ 12

W razie ustania członkostwa lub wykluczenia ze Stowarzyszenia osoby będącej członkiem organów Stowarzyszenia w trakcie kadencji, organom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu, jednak liczba członków dokoptowanych nie może przekraczać liczby składu z wyboru.

§ 13

1) Walne Zebranie tworzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

2) Walne Zebranie jest zwoływane co najmniej raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia.

3) O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków informuje Zarząd Stowarzyszenia zachowując 14-to dniowy termin zawiadomienia.

§ 14

1) Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

1. wytyczanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,

2. wybieranie i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3. przyjmowanie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie sprawozdań finansowych,

4. przyjmowanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej,

5. uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania Członków,

6. uchwalanie wysokości składek członkowskich,

7. podejmowanie uchwał o zmianie Statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia,

8. udzielanie absolutorium Zarządowi.

§ 15

1) Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków, chyba że przepis szczególny Statutu stanowi inaczej.

2) Wyboru członków do organów Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.

3) Członkami organów Stowarzyszenia zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

§ 16

1) Organem wykonawczym i zarządzającym Stowarzyszenia jest Zarząd.

2) Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zebraniem Członków.

§ 17

1) W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:

1. Prezes,

2. Zastępca Prezesa,

3. Sekretarz.

§ 18

1) Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2) Bieżącą działalnością stowarzyszenia jako kierownik zakładu kieruje Prezes.

§ 19

Do kompetencji Zarządu należy:

1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

2. zarządzanie majątkiem i funduszami towarzyszenia,

3. powoływanie i rozwiązywanie Kół Lokalnych oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością,

4. powoływanie, odwoływanie i nadzorowanie organów powoływanych do realizacji w ściśle określonym zakresie celów statutowych Stowarzyszenia, które mogą być nazywane radami, komisjami, komitetami, czy też sekcjami,

5. realizacja celów Stowarzyszenia,

6. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

8. przyjmowanie i skreślanie Członków Stowarzyszenia.

9. rozstrzyganie wszelkich spraw nie zastrzeżonych dla innych organów.

§ 20

1) Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

2) Decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.

3) Kadencja Zarządu i Prezesa trwa pięć lat.

§ 21

1) Oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych za Stowarzyszenie składają dwaj członkowie Zarządu.

2) Dla ważności czynności prawnych polegających na zaciąganiu zobowiązań finansowych konieczna jest akceptacja głównego księgowego Stowarzyszenia.

§ 22

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

§ 23

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrola działalności finansowej Stowarzyszenia,

2. ocena sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia,

3. składanie Walnemu Zebraniu pisemnych sprawozdań ze swojej działalności,

4. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu dotyczących członków Stowarzyszenia,

5. możliwość żądania od każdego członka ustępującego wszelkich dokumentów związanych z działalnością Stowarzyszenia.

§ 24

1) Działalność Komisji Rewizyjnej normuje regulamin uchwalony przez tą Komisję.

2) Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności 2/3 głosów.

3) Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa pięć lat.

 

V. Gospodarka finansowa

§ 25

1) Majątek Stowarzyszenia stanowią składki członkowskie, środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Stowarzyszenie w toku jego działalności.

2) W szczególności środki finansowe Stowarzyszenia mogą pochodzić z:

1. działalności gospodarczej Stowarzyszenia,

2. subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

3. przychodów z majątku ruchomego, nieruchomości i praw majątkowych, także w formie odsetek od środków Stowarzyszenia zdeponowanych na rachunku bankowym w walucie polskiej lub obcej,

4. innych wpływów, w tym także z ofiarności publicznej.

3) Dochód z działalności gospodarczej nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

§ 26

1) Środki posiadane i pozyskiwane przez Stowarzyszenie mogą być wykorzystywane na realizację celów statutowych.

2) Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich form działania Stowarzyszenia, o ile darczyńca lub spadkobierca nie zastrzegł inaczej.

3) Stowarzyszenie prowadzi samodzielną rachunkowość oraz sporządza na tej podstawie sprawozdanie finansowe

4) Szczegółowe zasady gospodarki finansowej określa ustawa o rachunkowości.

§ 27

Stowarzyszenie może zlecać prowadzenie swoich spraw majątkowych i realizację bieżącej działalności wraz z dysponowaniem majątkiem Stowarzyszenia w zakresie wyznaczonym przez Zarząd, zatrudnionym osobom fizycznym lub na zlecenie osobom prawnym.

 

VI. Postanowienia końcowe

§ 28

Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

§ 29

Uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków podjętą większością 3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Walnego Zebrania.

§ 30

1) Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Walne Zebranie Członków.

2) Z chwilą ustanowienia likwidatora Zarząd ulega rozwiązaniu.

3) Do likwidatora stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu o Zarządzie.

§ 31

1) Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia może być przeznaczony na:

1. realizację celów podobnych do statutowych zadań Stowarzyszenia,

2. zasilenie innych organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz podobnych celów, jak te wymienione w niniejszym statucie.

2) Przeznaczenie majątku pozostałego po likwidacji Stowarzyszenia określa Walne Zebranie Członków zgodnie z postanowieniami ust. 1.

3) Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.