Wiadomość
 • Informacja o plikach cookies

  Ten serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim urządzeniu. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu.

  Zobacz treść dyrektywy

Punkt Pomocy Rodzinie

Najbardziej pomocną rzeczą
jaką możemy zrobić dla drugiej osoby
to dopomóc jej w pomaganiu sobie.
(L.Brommer)

Powyższe motto to myśl przewodnia powołanego do działania Uchwałą Nr XXX/170/08 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 listopada 2008 r. gminnego Punktu Pomocy Rodzinie.

Punkt mieści się w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Kościuszki 41. Dyżury pełnione są w każdy wtorek od 15:00 do 19:00.

Głównymi Zadaniami Punktu Pomocy Rodzinie są:

 • posiadanie dobrej orientacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji, które mogą włączyć się w systemowa pomoc dla rodziny,
 • zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez dyżury psychologa i prawnika,
 • udzielenie rodzinom, u których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
 • upowszechniania wiedzy na temat Procedury „Niebieskiej Karty" i „Niebieskiej Linii",
 • współpraca z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: sądem, prokuraturą, policją,
 • publikowanie na łamach gazety lokalnej i stronie internetowej BIP artykułów poświęconych szkodliwości narkotyków, alkoholu oraz przemocy i ich skutkom społecznym.

Przychodząc po poradę do Punktu klient otrzyma następującą pomoc:

 • wzmocnienie psychiczne,
 • wskazanie możliwości rozwiązywania problemów,
 • wskazane instytucji mogących wesprzeć podczas rozwiązywania problemów,
 • udzielanie rodzinom, w których występuje problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
 • zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego:
  • przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek z art.24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości,
  • wezwanie na rozmowę osoby co do której wpłynęło zgłoszenie w celu rozpoczęcia postępowania w przedmiocie uzależnienia,
  • motywowanie i informowanie zarówno o możliwości podjęcia leczenia osób uzależnionych jak i terapii osób współuzależnionych,
  • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
  • przygotowanie dokumentacji związanej z postępowanie sądowym wraz z opinią biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia pokrycie kosztów biegłych sądowych (psycholog, psychiatra) powołanych do wydawania opinii o przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
  • współpraca z placówkami lecznictwa odwykowego oraz placówkami podstawowej opieki zdrowotnej,
  • współpraca z Posterunkiem Policji w Nowogrodzie Bobrzańskim, Kuratorami oraz Pedagogami Szkolnymi a przede wszystkim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
  • zlecanie przeprowadzenia wywiadów środowiskowych pracownikom OPS dla potrzeb wydania opinii przez biegłych psychologów lub wszczęcia postępowania sądowego,
  • powiadamianie Policji lub Prokuratury o występujących zjawiskach przemocy w rodzinie.

Specjaliści świadczą NIEODPŁATNIE porady na temat możliwości rozwiązywania następujących problemów:

 • alkoholowego,
 • narkomanii,
 • osób w kryzysie.

Dyżury w Punkcie Pomocy Rodzinie pełni:

 • przedstawiciel pełnomocnika GKRPA Dorota Fornalczyk,
 • psycholog Anna Jastrzębska,
 • konsultant z zakresu prawa Edwin Pasławski,
 • prawnik Marcin Baworowski.

Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Pan Marian Cygan przyjmuje codziennie w Urzędzie Miejskim w godzinach pracy Urzędu

Poza pracą z klientem Punkt prowadzi działania promocyjne i profilaktyczne, a także badawcze mające na celu uszczegółowienie skali problemu uzależnień wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez:

 • promowaniem pomocy terapeutycznej i reintegracyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
 • udzielaniem pomocy psychospołecznej i prawnej w szczególności osobom w kryzysie i ofiarom przemocy domowej,
 • prowadzeniem działalności edukacyjnej w zakresie możliwości rozwiązywania problemów będących skutkiem nadużywania alkoholu,
 • przeciwdziałaniem narkomani w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez przyczynianie się do organizowania czasu wolnego (pozalekcyjnego),
 • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.